14 03 2014

Noodpompin­stal­la­tie te­gen wateroverlast

Noodpompin­stal­la­tie te­gen wateroverlast

In Zeebrugge werd een reusachtige vij­zel in een nieu­we pompin­stal­la­tie geïnstalleerd. De nood­pompen wor­den door waterwegbeheerder Water­wegen en Zeekanaal nv ge­bouwd op de middenberm tus­sen het Leopold­kanaal en het Afleidingskanaal van de Leie en kun­nen bij wa­teroverlast zeer snel een grote hoeveelheid wa­ter overpompen. Daardoor kun­nen over­stromingen zoals in het verle­den in de toekomst voorko­men worden.

Water­wegen en Zeekanaal begon in november vorig jaar met de voorbe­reidingen van de bouw van twee noodpompen. Die kun­nen bij dreigende wa­teroverlast tot 10.000 liter wa­ter per seconde van het Leopold­kanaal naar het Afleidingskanaal van de Leie overpompen. Het Leopold­kanaal ligt een stuk lager dan het Afleidingskanaal en kan bij hoogtij minder lang afwa­teren naar de zee. Door de komst van de pompen kan sneller wor­den gere­ageerd wanneer in de Zwinstreek het waterpeil te hoog dreigt te komen, zo­dat huizen en landbouwgronden beter beschermd zijn.

De eer­ste gigantische vij­zel werd reeds met een buitenge­woon transport over­gebracht naar de bouwplaats. Met be­hulp van een grote kraan werd de vij­zel opgetild en meteen geïnstalleerd. De in­stal­la­tie van de tweede vij­zel is deze week uitgevoerd. Nadien vol­gen nog wer­ken aan de elektromechanica. In principe zijn beide nood­pompen nog vóór de bouwvakantie klaar. De kostprijs van het project be­draagt 1,1 mil­joen €. – EC

Bron: Bouwkroniek 11, weekblad voor bouw en industrie; 14/03/2014